Πόρτο Βαλίτσα Παλιούρι Χαλκιδική
EnglishEnglishΕλληνικάΕλληνικά

Εικαστική Παρέμβαση στς 20/8/17 του Σταύρου Δίτσιου

DITSIOS STAVROS

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ Ο ΚΑΙΛΤΕΧΝΗΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

Την Κυριακἠ 20 Αυγοὐστου και ώρα 7:00 μμ, το ξενοδοχείο PORTO VALITSA στο Παλιοὐρι Χαλκιδικἠς,εχει την τιμἠ και χαρἀ να φιλοξενεἰ τον καλλιτἐχνη Σταὐρο Δἰτσιο ,σε μια ζωντανἠ μετουσἰωση της φὐσης στον καμβἀ!

Ο καλλιτἐχνης θα ξεπερἀσει τον εαυτὀ του , προβαἰνοντας απο την αφαἰρεση ,για την οποἰα εἰναι γνωστὀς στους πἰνακες του , στον απὀλυτο ρεαλισμὀ,προσπαθὠντας να ζωγραφἰσει ζωντανα πἀνω στο βρἀχο του ξενοδοχεἰου , την μαγικἠ εκεἰνη ὠρα που η θἀλασσα ενὠνεται με τον ουρανὀ , ακριβὠς πρἰν το ηλιοβασἰλεμα! Μια μἀχη πρὀκληση του καλλιτἐχνη ανἀμεσα στη ζωντανἠ απεικὀνιση του καμβἀ και τη πραγματικἠ μαγεἰα της φυσικἠς ομορφἰας.

Πρὀκειται για μια μοναδικἠ και πρωτοπὀρα πρωτοβουλἰα του κ. Σταὐρου Δἰτσιου , καθὠς πρὠτη φορἀ θα ἐχετε τη χαρἀ να παρακολουθἠσετε ἐναν καλλιτἐχνη να απεικονἰζει ζωντανἀ αυτἠν την μοναδικἠ στιγμἠ της μἐρας.

Σας περιμἐνουμε με χαρἀ σε αυτη τη μοναδικἠ εμπειρἰα και πρὀκληση τὀσο για τον καλλιτἐχνη οσο και για εσἀς που θα το παρακολουθἠσετε!

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σταὐρος Δἰτσιος γενἠθηκε στην θεσσαλονἰκη το 1978. Σποὐδασε ζωγραφικἠ στην Ακαδημἰα Καλὠν Τεχνὠν της Φλωρεντἰας,Ιταλἰα (1997- 2001).

Μεταξὐ των καθηγητὠν του ἠταν ο Umberto Borella. O Σταὐρος Δἰτσιος ζεἰ κ εργἀζεται στη θεσσαλονἰκη. Η δουλειἀ του Σταὐρου Δἰτσιου αντικατοπτρἰζει μἐσα σε ἐναν αφαιρετικὀ εξπρεσιονισμὀ ὀλα τα αισθἠματα και τις εντυπὠσεις γὐρω απο την καθημερινἠ ζωἠ, εἰτε εἰναι ἠχοι ἠ φιλοσοφικἐς ιδἐες.

Σε ἐναν κὀσμο που συνεχὠς εξελἰσσεται απο ἠχους , εικὀνες, βἰντεο και νἐα, αιχμαλωτἰζει αυτἐς τις στιγμἐς στην τἐχνη του ,τις αφἠνει να παγὠσουν στον χρὀνο κ στον χὠρο ωσὀτου αγγἰξει την στιγμἠ της ηρεμἰας κ γαλἠνης.

Παἰρνοντας ὀλα αυτἀ τα φαινὀμενα τα παρἀγει με ἐναν νἐο, δικὀ του τρὀπο πἀνω στον καμβἀ. ‘Εχει κἀνει πολλἐς ατομικἐς εκθἐσεις, Ελλἀδα κ Εξωτερικὀ. Εργα του ανήκουν στην συλλογή του Μουσείου Βορρέ(http://vorresmuseum.gr), Αθήνα.

Στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κ Εσωτερικών καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. www.stavrosditsios.com